Öppna kurser

Praktisk projektledning, Att planera

Utbildningen är uppbyggd kring en projektmodell med dess olika beståndsdelar. Projektmodellen stöder projektet hela vägen, från idé till leverans. Utbildningen fokuserar på projektets viktigaste del – den planerande fasen – med de olika metoder och verktyg som behövs, men belyser även hur lagda planer skall följas upp, hur ett projekt skall avslutas (leverans) respektive utvärderas.

Denna utbildning är IPMA-registrerad.

Utbildningen inleds med ett teoretiskt avsnitt som belyser olika roller, aktiviteter och dokument som behövs för att ett projekt skall bli lyckat. Sedan följer flera avsnitt som inleds med ett kort teoripass och som därefter avslutas med en praktisk övning. Deltagarna kommer att delas in i grupper och arbeta med verkliga projekt. Utbildningen använder sig av en generell projektmodell som används under hela kursen och som sedan kan användas fritt av deltagarna i sina kommande projekt.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig grunderna och strukturerna för hur du skall driva ett projekt, oavsett om det är ditt första eller om du har provat på som projektledare tidigare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som skall arbeta som projektledare eller delprojektledare i projekt samt till beställare av projekt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll Praktisk projektledning, Att planera

 • Grundläggande terminologi, för att visa på hur viktigt det är att alla talar samma språk inom en organisation
 • En projektmodells olika delar (faser, roller, aktiviteter, dokument och beslutspunkter) och exempel på olika projektmodeller
 • Vikten av att använda sig av tydliga mål och dessutom hur målen skall kopplas till projektets leveranser. Se skillnaden mellan övergripande mål och projektmål
 • Betona vilka avgränsningar som gäller för varje projekt
 • Kunna skapa ordentliga tidplaner som bygger på de olika verktygen WBS, PERT och GANTT
 • Göra en riskanalys för projektet, första gången i förberedande fas och därefter löpande under projektets gång
 • Metoder och dokument för att se att projektet följer lagda planer och om planerna inte följs kunna korrigera, allt i syfte att nå projektets mål – att leverera
 • Projektorganisationens olika delar och vilka beslut som får tas av vem
 • Hur skall information om projektet spridas? Detta belyses med hjälp av en informationsmatris
 • Ändringshantering – inga ändringar, ökad eller minskad omfattning, får göras utan att styrgruppen (det beslutande organet för projektet) godkänner dessa
 • Hur ett projekt skall avslutas
 • Hur ett projekt skall utvärderas och hur erfarenhetsåtervinning skall genomföras och kopplas tillbaka till initierande linjeorganisation

Sagt om utbildningen

"Väldigt bra utbildning! Utbildningen kommer stärka mig mycket i min yrkesroll genom stor ökad förståelse kring de olika stegen i ett projekt."

"Utbildningen har uppfyllt mina förväntingar mycket väl! Har aldrig varit så uppmärksam under tre heldagar som nu. Var en svamp som sög åt mig av ALLT!"

"Är 100% tryggare inför mitt styrgruppsmöte och är exalterad över att få sätta igång hemmavid. Jag kommer rekomendera utbildningen till alla mina kolleger!"

Snittbetyg på utbildningen

4,86 av 5

Ett års gratis medlemskap i Svenskt Projektforum

I samarbete med Svenskt Projektforum erbjuds deltagare i Lexicons projektutbildningar ett års gratis medlemskap i Svenskt Projektforum. Medlemskap innebär värdefulla förmåner, exempelvis fyra nummer av Tidningen Projektvärlden, rabatt på certifieringar, tillgång till utbildningar samt inbjudningar till seminarium och events.