SOL, SituationsOrienterat Lärande

Stärk din organisations identitet och gemensamma värderingar

SOL-metodiken används för att klargöra värderingar och skapa samsyn i organisationer. SOL-konceptet har sedan början av 90-talet år genomförts för mer än 100 000 personer. Metodiken har genomförts med grupper från 8 till 1200 deltagare i seminarieform, där alla aktiveras på ett roligt och stimulerande sätt.

Metoden skiljer sig från traditionell utbildning, då denna form lyfter fram såväl individens som gruppens kunskaper, erfarenheter och värderingar. Genom att såväl ledningen, individen och gruppen tar ställning i konkreta situationer, klargörs värderingar och ställningstaganden på ett effektivt sätt. Detta samtidigt som den även lyfter fram det som kan skapa hinder för att förankra ett nytt tänkande.

SOL-metoden syftar till att skapa lärande och bidrar även till att skapa identitet och stärka chefer och medarbetare, genom diskussioner, lärande och erfarenhetsutbyte.

Resultat av genomförande

  • Tydliggörande av attityder och värderingar.Klargörande av var samsyn, tveksamhet eller oenighet råder
  • Ett lärande som lyfter fram viktiga erfarenheter och kunskaper inom verksamheten
  • Ett konkret underlag för utveckling av organisationen
  • En gemensam och samtida bild för alla