Öppna kurser

Internrevision, Grund

Syftet med kursen är att förbereda den blivande revisorn på sina nya uppgifter. Teori varvas med övningar och fokus läggs på revisionens tre faser; att upprätta revisionsplaner, genomföra intervjuer/platsbesök samt dokumentera resultatet i revisionsrapporter.

Vi diskuterar betydelsen av intervjuteknik och ett öppet förhållningssätt för en lyckad revision. Tillsammans gör vi ett praktikfall för att träna oss på hur revisionen kan gå till i verkligheten. Utbildningen ger exempel på hur olika typer av interna revisioner kan genomföras. Deltagaren får även checklistor för genomförande av revision samt mallar för revisionsrapporter och avvikelserapporter.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är blivande intern revisor eller har ansvar för de interna revisionerna. Efter kursen ska du självständigt kunna genomföra internrevisioner utifrån standardernas krav.

Förkunskaper

Utbildningen förutsätter en grundläggande kunskap om ledningssystem och ISO 9001 och/eller 14001. Dessa grundläggande kunskaper kan deltagaren tillgodogöra sig genom tvådagskursen ISO 9001/14001.

Ur programmet

  • Revisioner
  • Revisionsformer
  • Revisionsmetodik
  • Intervjuteknik
  • Olika revisionsfokus
  • Att hitta avvikelser mot uppsatta krav
  • Praktikfall
  • Checklistor och rapporter
  • Certifiering