Lexicon del i EU-projekt kring visumhantering

Jenny Björk från Lexicon Interactive i Bryssel tillsammans med Christopher Waldén och Gabriela Prado från Migrationsverket.

Lexicon Interactive har besökt EU-kommissionen i Bryssel och hållit workshop i ett gemensamt EU-projekt kring visumhantering som genomförs på uppdrag av svenska Migrationsverket. Projektet löper under ett års tid och en digital utbildning ska produceras. Vi ställer några frågor till Jenny Björk, projektledare på Lexicon Interactive, som var på plats i Bryssel:


Varför är utbildningen viktig?

- Regelverket för visum till EU är i hög grad harmoniserat, vilket betyder att viseringshandläggningen ska vara så likartad som möjligt i alla medlemsstater. Idag finns dock ingen gemensam utbildning för tjänstemän som arbetar med visumansökningar, utan varje medlemsstat utvecklar sin egen. Det innebär att utformning av och innehåll i utbildningen varierar, vilket har lett till olika tillämpning av regelverket. Målet med utbildningen är förutom en mer harmoniserad tillämpning av viseringsregelverket ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna, ökad kompetens bland medlemsstaternas medarbetare och i förlängningen en ökad rättssäkerhet inom EU.

Vilka kommer ta del av utbildningen?

- Utbildningen riktar sig till alla tjänstemän i de 27 länderna i Schengenområdet som arbetar med visumansökningar, både på respektive lands ambassader och konsulat i utlandet, i respektive lands migrationsmyndighet på hemmaplan samt gränspolisen. Målgruppen är alltså väldigt stor!

Hur kommer utbildningen utformas?

- Utbildningen är helt digital och täcker alla steg i viseringsprocessen – från ansökan till utresa från Schengenområdet. Den består av 8 moduler där den första är en introduktion till ämnet, och övriga representerar de olika stegen i viseringsprocessen. I framtagandet av utbildningen arbetar vi användarcentrerat och ser till att bemöta olika lärstrategier med en variation av film, övningar, text och bild.

När är utbildningen klar?

- Samtliga 8 moduler i utbildningen ska vara klara till årsskiftet 2023-2024 – därefter lanseras de i samtliga länder i Schengenområdet.

Vilka fler är inblandade i projektet?

- Projektet är organiserat i fyra arbetsgrupper med representanter från de fem medlemsstaterna Sverige, Spanien, Tyskland, Tjeckien och Polen. Därutöver finns en referensgrupp bestående av ytterligare fyra medlemsstater samt en styrgrupp bestående av EU-kommissionen.

Hur blev Interactive inkopplade?

- Den 2 februari 2020 trädde en ny viseringskodex (Visa Code) i kraft. I samband med detta tog svenska Migrationsverket initiativ till att ta fram och implementera en harmoniserad utbildning för hela EU. Efter att de genomfört en förstudie och beviljats stöd från EU-kommissionen skedde under hösten 2022 en upphandling, där Lexicon Interactive presenterade det vinnande anbudet.