Företagsanpassad IT-utbildning

Lexicon skräddarsyr era interna IT-utbildningar och kompetensprogram.

Har ert företag behov av företagsanpassade utbildningar? Vi skräddarsyr utbildningens form, tid, plats och innehåll helt efter era behov.

Har ni specifika behov som inte täcks av en öppen kurs? Har ni svårt att komma ifrån arbetet under vanliga tider? Är ni en eller flera grupper på företaget med liknande utbildningsbehov? Då passar en anpassad kurs bäst.

Vi genomför anpassade utbildningar inom exempelvis:

  • Microsoft 365 och andra Microsoft-applikationer
  • Era interna affärssystem
  • Grafiska program och webb

Kontakta Lexicon för ytterligare information.

Så går det till


Nuläge och förstudie
Oavsett projektets omfattning så börjar vi med att definiera tydligt mål och syfte med utbildningsinsatsen.
För att uppnå bästa effekt brukar vi inleda med att göra en kompetenskartläggning för berörda  program med hjälp av kunskapstester. Med hjälp av resultatet kan vi anpassa nivån och skapa en jämn gruppindelning för att optimera utbildningen. Läs mer om kompetenskartläggning här.

Analys och förslag
Efter att kartläggning är genomförd analyseras resultatet och vi diskuterar gemensamt ett lämpligt förslag på lösning. Utifrån förstudien kan vi föreslå anpassningar av kursinnehåll, upplägg, läromedel, anpassade övningar, administrationsstöd m.m. utifrån kartlagda behov. 

Genomförande
Denna fas sker tillsammans med er i projektform. Vid större utbildningsprojekt upprättas en tydlig tidplan och varje delmoment följs upp av utbildningsrådgivare för att fånga upp eventuella ändringar och önskemål som framkommer under utbildningsinsatsen.
Våra utbildningsrådgivare ansvarar för löpande avstämning, uppföljning och återrapportering. Vi kan även sköta kursadministrationen med hjälp av bokningsportaler. 
Vi säkerställer till att utbildningsmålen uppfylls enligt överenskommelse och kan vid behov sköta all kursadministration.

Var?
Anpassad utbildning kan ske i era lokaler om möjlighet finns. Lexicon har även mobilt klassrum att hyra ut om ni inte har tillgång till egen datorsal/bärbara datorer. Utbildningen kan även genomföras i Lexicons lokaler eller via webbsändningar.

När?
Om ni har svårt att avvara tid för utbildning så kan vi dela upp en kurs i flera halvdagar. Det är även möjligt att genomföra utbildning utanför arbetstid och/eller via webb.

Hur?
Gemensamt kommer vi fram till vilka olika utbildningsformer som passar bäst för er. Det går även utmärkt att kombinera flera olika:

  • Lärarledd utbildning 
  • Seminarier
  • Livesända webinars
  • E-learning
  • På platsen-stöd

På våra företagsanpassade kurser används filer/mallar, exempel och övningar som är hämtade från er verksamhet, så att deltagaren ska kunna relatera till exempel som visas och kunna tillgodogöra sig kunskaperna så bra som möjligt.
Kursmaterial och lathundar finns i olika former och format, både tryckt och digitalt. Lexicon utvecklar eget kursmaterial som håller hög pedagogisk kvalitet. Det går även att anpassa materialet efter era specifika behov.

Analys och rapport
Utvärdering och rapport sker efter projektets avslut tillsammans med er. I uppföljningsfasen ska vi stämma av att mål och förväntningar uppfyllts. Vi kan erbjuda olika kunskapstester för att mäta utbildningens resultat. En direktåterkoppling sker alltid efter genomförd kurs i form av utvärdering från kursdeltagarna.  
Lexicon avrapporterar till beställare och stämmer av att kunskapsmål/-krav och förväntningar uppfyllts. 
Uppföljning med rådgivning och en jämförande analys av resultat mot kartläggning och effektmätning kan ske genom en skriftlig rapport och/eller genom möte med kunden, beroende på projektets omfattning. För att utvärdera utbildningsaktiviteter i större projekt bör även en djupare utvärdering genomföras, t.ex. genom intervjuer/workshop med utvalda representanter. 

Läs mer om effektmätning