SOL Digitalisering

Digitaliseringen skapar många möjligheter…

… men kräver också att de nya arbetssätten implementeras i organisationen. Lexicon har utvecklat ett koncept som stöder våra kunder att skapa en gemensam kultur och arbetssätt för att utnyttja den fulla potentialen i de digitala verktygen. Konceptet har genomförts med flera hundra kunder inom såväl privata företag som offentlig sektor.

Med vårt koncept SituationsOrienterat Lärande (SOL) skapar vi samsyn kring hur våra kunder ska dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen skapar. SOL-metodiken bygger på ett antal situationer som speglar digitaliseringen för målgrupperna ledare respektive medarbetare.

Situationerna inleds med en kort film som speglar problem som ofta uppstår när förändrade arbetssätt ska implementeras. Varje film speglar ett på ett roligt och lite provocerande sätt de situationer som chefer och medarbetare ställs inför när arbetssätt och kommunikation förändras.

Det kan vara:

  • Att arbeta på distans
  • Effektiva Teamsmöten
  • Intern och extern kommunikation
  • Att utnyttja de digitala verktygen på ett effektivt sätt
  • Nya krav på arbetssätt för att öka effektiviteten på arbetsplatsen

Varje film följs av en situation som beskriver olika problem kring att använda de digitala verktygen så effektivt som möjligt. Till varje situation finns fem till sex svarsalternativ. Deltagarna väljer individuellt ett av svarsalternativen utan att kommunicera med varandra.

Valet görs genom att man lägger ett kort med nr 1-6 utan att visa för övriga. När alla valt kort vidtar en diskussion i syfte att bli eniga om vilket alternativ som är bäst. Sedan får de en direkt respons genom att beställaren, ledningen alternativt Lexicon satt för poäng från +100 till -100 för varje svarsalternativ.

Efter genomförandet sammanställer Lexicon resultatet som presenteras för ledning och medarbetare. I samband med detta möte mellan beställaren och Lexicon diskuteras eventuella åtgärder som bör göras för att effektivisera användningen av de digitala

Konceptet kan genomföra medarbetare och ledare eller båda grupperna tillsammans för att se om vi har samsyn på arbetsplatsen. Att skapa förståelse för hur vi tänker och agerar är själva grunden samtidigt som vi skapar samsyn kring hur vi samarbetar på ett effektivt sätt.

Efter seminariet som tar ett par timmar återkommer vi gärna med förslag om hur våra kunder kan förändra och effektivisera för att dra full nytta av de möjligheter som den digitala tekniken skapar.

Koll på begreppen

DIGITISERING

Digitisering handlar om att konvertera information från analog till digital form. Det kan handla om att skanna in text och bilder, till exempel från papper till pdf (ex våra lathundar), eller om att överföra musik från band och LP‑skivor till digitalt format som CD och mp3. När datan är digitiserad kan man börja använda automatisering för att till exempel utföra analyser av den.

DIGITALISERING

Digitalisering beskriver den möjliggörande processen, där organisationer använder digitala teknologier och digitiserad data för att skapa nya arbets- och kommunikationsprocesser, både internt och i relationen till kunder, leverantörer och intressenter. Digitaliseringen möjliggör också att man skapar nya affärsmodeller och kunderbjudanden. Digitaliseringen förväntas leda till genomgripande förändringar av både organisationer och av samhällen. (Ex Spotify, eller vår Lexicon365)

DIGITAL TRANSFORMATION 

Digital transformation kan beskrivas som effekten av de två föregående begreppen. I den digitala transformationsprocessen tar organisationer ett steg tillbaka för att analysera sin marknad, vilka digitala teknologier som kan vara relevanta att använda och hur, samt kundernas behov och förväntningar. Gamla arbets- och tankesätt utmanas, och utrymme skapas för innovation och nytänkande kring affärsmodeller och värdeskapande aktiviteter, både internt inom organisationen och externt inom organisationens ekosystem. Under den digitala transformationsresan behöver organisationer ofta förändra både strukturen, kulturen, kompetensbehoven, ledarstilarna och strategierna för att kunna dra nytta av digitaliseringen, fortsätta vara konkurrenskraftiga, möta kundernas eventuellt förändrade behov, och bidra till sitt ekosystem.

HUR HÄNGER BEGREPPEN IHOP?

Sammantaget kan digitisering ses som det första steget eftersom det är där digital data skapas, som sedan kan användas för dataanalys för att skapa nya insikter, och för automatisering, för att öka effektiviteten. Digitalisering är det andra steget, där organisationer börjar använda digitala teknologier i sin verksamhet och identifierar nya affärsmöjligheter som digitaliseringen medför. Digital transformation, slutligen, är det tredje steget, där organisationerna förändrar sitt sätt att fungera för att kunna skapa värde till sina kunder och i sina ekosystem.