Öppna kurser

Informationssäkerhet i praktiken

För att säkerställa arbete med säkerhet krävs kunskap om vad som ska skyddas och vilka hot som kan uppstå. Utan den här kunskapen blir säkerhetsåtgärder slumpmässiga och baserade på antaganden. Information kan också ge fördelar i konkurrensen och kan handlas eller bytas med andra. Men samtidigt kan information om oss användas av någon annan för att skada oss. Därav är det viktigt att ha en medvetenhet om vikten av att skydda vår information.

Utbildningsmål

Att arbeta med informationssäkerhet är att arbeta med verksamhetens effektivitet, kontinuitet och förmåga att nå våra mål. Vi kan inte ignorera vikten av att skydda vår information. Det gör vi framför allt genom att skydda rätt information på rätt sätt.
Efter den här kursen kommer du att få med dig verktyg att inleda eller ställa rätt frågor i ert informationssäkerhetsarbete.

 • Du kommer att ha kunskap om hur man systematiskt arbetar med informationssäkerhet.
 • Du kommer att kunna starta upp ert informationssäkerhetsarbete.
 • Du kommer att kunna bidra till ert informationssäkerhetsarbete och tillse att rätt effekter uppnås.

Målgrupp

För dig som är ny i rollen alternativt vill börja att arbeta med informationssäkerhet. Kursen är också för dig som redan arbetar med informationssäkerhet, men vill höra och lära av erfarenheter samt tips kopplat till standardiserade metoder. 

Förkunskaper

Grundläggande kunskap om IT. Inga djupare förkunskaper krävs, här börjar vi från grunden. 

Innehåll

Analys
 • Informationssäkerhetens grunder:
  Begrepp och principer.
 • Riskanalys:
  Identifiering och bedömning av risker.
 • Klassificering av information:
  Skyddsnivå baserat på informationens värde.
Åtgärder
 • Säkerhetsåtgärder:
  Kombination av fysisk och teknisk säkerhet.
 • Policyer och riktlinjer:
  Utformning och implementering.
 • Säkerhetskultur:
  Höja medvetenheten om säkerhet bland anställda.
Uppföljning
 • Incidenthantering:
  Effektiv övervakning och hantering av incidenter.
 • Revision och compliance:
  Säkerställande av interna och externa krav.
 • Kontinuerlig förbättring:
  Metoder för förbättring av säkerhetsarbetet.