Öppna kurser

ITIL®4 Specialist: Sustainability in Digital & IT

Den här ITIL®4 Specialist kursen lyfter fram viktiga hållbarhetskompetenser och -kapaciteter som en serviceorganisation bör utveckla. Kapacitet behöver byggas inom teamen för att effektivt kunna hantera nuvarande och framtida hållbarhetsutmaningar.

Baserat på ITIL®4-ramverket utforskar modulen hur serviceorganisationer kan hantera hållbarhetsutmaningar i relation till digitala-/IT-strategier och mål. Detta med fokus på ITIL®s tjänstevärdekedja (Service Value Chain) och relevanta ITIL-praxis (practices).

Modulen fokuserar på den roll som IT och digitalt aktiverade tjänster har kopplat till , hållbarhet, samtidigt som möjligheterna att positivt påverka miljön utforskas. Detta i syfte att på en övergripande organisatorisknivå anta och driva ett hållbart och etiskt beteende.

Vidare lyfter man fram viktiga hållbarhetskompetenser och -kapaciteter som en serviceorganisation bör utveckla. Kapacitet behöver byggas inom teamen för att effektivt kunna hantera nuvarande och framtida hållbarhetsutmaningar. Ett ramverk för upphandling och hantering av hela försörjningskedjan erbjuds. Att samarbete är centralt för att hållbar-IT ska kunna utövas längs hela kedjan.

Målgrupp
Företagschefer och strateger inom områdena:

 • IT-/digitalverksamhet
 • Tjänstehantering / Service Management
 • Hållbarhet

Kursen passar personer inom Service designers, arkitekter, produktutvecklare och Service Managers.

Kursmål

Utmaningar

 • Att behöva säkerställa att organisationen tydligt förstår vad "hållbarhet" betyder och hur ”hållbarhet” kan skapa värde, minska risker, samt stödja utveckling och tillväxt
 • Att förstå effekten av flyktiga, osäkra, komplexa och tvetydiga (VUCA) marknadsutmaningar, samt att skapa effektiva strategier för att hantera dessa
 • Att förstå hur man definierar, integrerar och kommunicerar en effektiv IT-fokuserad hållbarhetsstrategi
 • Att kunna motivera och förstå de ekonomiska och miljömässiga kostnaderna med att införa ett hållbarhetsprogram

 

Hantering

 • Ett globalt erkänt bäst praxisramverk som illustrerar huvudprinciperna för hållbarhet och som visar hur IT och digitala hållbarhetsstrategier kan skapa värde. Ramverket stöder specifikt arbetet med att skapa en hållbar utveckling genom ITIL®4 koncepten:
  • Styrande principer (The Guiding Principles)
  • De fyra dimensionerna (The four Dimensions)
  • "Tripple Bottom Line"-metoden
 • Hantering av VUCA-marknadsutmaningarna, främst med hjälp av ITIL4s driftmodell (Service Value Chain), samt genom hållbara-strategier för upphandling, produkter och praxis (practices)
 • Tillgång till ett ramverk som beskriver hur man kommunicerar, främjar och integrerar hållbarhetsvärderingar och kulturer i hela ITIL®4 tjänstevärdekedja (Service Value Chain) och de fyra dimensionerna
 • En fullständig kostnadsnyttoanalys (inklusive avkastning på investeringen och värde på investeringen), samt identifiera potentiella risker och möjligheter med hjälp av en bäst praxisvägledning

Utmaningar 

 • Att säkerställa att hållbarhetsstrategin stöds av en organisations alla huvudområden
 • Att integrera hållbara digitala produkter och tjänster som en del av en hållbar organisationsstrategi
 • Att förstå de praktiska steg som krävs för att införa en hållbarhetsstrategi
 • Att kunna mäta framgången för ett hållbarhetsprogram och det värde som skapas
 • Att kunna balansera de risker och möjligheter som uppstår vid övergången till ett hållbarhetsprogram
 • Att kunna utvärdera leveranskedjan och upphandlingsprocessen för att bli mer hållbar
 • Att skapa en tydlig förståelse för olika hållbarhetsprinciper i det dagliga arbetet

Hantering

 • Ett bäst praxisramverk som visar hur mål och värderingar kan delas och effektivt mätas, med ett praktiskt fokus på viktiga affärsområden som samverkar med hållbara strategier och aktiviteter
 • En praktisk förståelse för hur man använder ITIL®4 koncepten, vägledande principer för att leverera slutanvändarvärde genom att skapa hållbara digitala produkter och tjänster
 • Tillämpning av ITIL®4 konceptet de fyra dimensioner för att förstå vilka införandealternativ som finns tillgängliga för ett hållbarhetsprogram och ge en uppfattning om effekterna
 • Tydlig och praktisk vägledning om hur meningsfulla nyckeltal (KPI) upprättas inom alla områden av ett hållbarhetsprogram, "Tripple bottom line"
 • Ett beslutsramverk som tar hänsyn till hela ITIL®4 tjänstevärdekedja (Service Value Chain) för att utvärdera berörda risker och möjligheter förenade med hållbarhet
 • Ett ramverk som illustrerar viktiga överväganden för en hållbar digital/IT inköps- och leveranskedja för hela produkt-/tjänstelivscykeln
 • En praktisk förankring i huvudprinciperna för hållbarhet och vägledning för individen om hur man anpassar sig till hållbara digitala- och IT-principer. Detta för att hantera organisatoriska utmaningar och leverera värde för slutanvändaren av en produkt eller tjänst

Kursmaterial är på engelska.

The ITIL® courses on this page are offered by The Service Corporation, in conjunction with ITPreneurs which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL courses.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.